Tin Toys / Motorcycle
Polaroid 20" x 24" Terry Towery

Motorcycle