Tin Toys / Robot+antennae
Polaroid 20" x 24" Terry Towery

Robot+antennae